(Kyichu Temple, Paro)
(Kyichu Temple, Paro)
Kyichu Temple, Paro
Kyichu Temple, Paro
(Archery Competition, Paro)
(Archery Competition, Paro)
Paro
Paro
On the way to Taktshang Goemba
On the way to Taktshang Goemba
(Taktshang Goemba)
(Taktshang Goemba)
Taktshang Goemba
Taktshang Goemba
(Paro Dzong)
(Paro Dzong)
(Near Paro)
(Near Paro)
(Drukgyel Dzong)
(Drukgyel Dzong)
(Drukgyel Dzong)
(Drukgyel Dzong)
(Drukgyel Dzong to Shana)
(Drukgyel Dzong to Shana)
(Drukgyel Dzong to Shana)
(Drukgyel Dzong to Shana)
(Thangthangkha)
(Thangthangkha)
(Thangthangkha to Jangothang)
(Thangthangkha to Jangothang)
(Thangthangkha to Jangothang)
(Thangthangkha to Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
(Jangothang)
Jangothang
Jangothang
Jangothang to Lingshi
Jangothang to Lingshi
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Jangothang to Lingshi)
(Lingshi)
(Lingshi)
(Lingshi)
(Lingshi)
(Lingshi Campsite)
(Lingshi Campsite)
(Lingshi Campsite)
(Lingshi Campsite)
Lingshi to Shodu
Lingshi to Shodu
(Lingshi to Shodu)
(Lingshi to Shodu)
Lingshi to Shodu
Lingshi to Shodu
(Dom Shisa to Dolam Kencho)
(Dom Shisa to Dolam Kencho)
Dom Shisa to Dolam Kencho
Dom Shisa to Dolam Kencho
(Dolam Kencho to Dodina)
(Dolam Kencho to Dodina)
Dodina
Dodina
L to R: Stacey, Julin, Pema/Ugyen, Chungku, Sonam, Dorji, Yeshey Dorji, Doreen, Sonam, Ugyen Dorji, Deda, Dan
L to R: Stacey, Julin, Pema/Ugyen, Chungku, Sonam, Dorji, Yeshey Dorji, Doreen, Sonam, Ugyen Dorji, Deda, Dan
(National Memorial Chorten, Thimphu)
(National Memorial Chorten, Thimphu)
(Thimphu Weekend Market)
(Thimphu Weekend Market)
(Tango Goemba, Thimphu)
(Tango Goemba, Thimphu)
(Simtokha Dzong)
(Simtokha Dzong)
(Simtokha Dzong)
(Simtokha Dzong)
(Simtokha Dzong)
(Simtokha Dzong)
Going Home
Going Home

You may also like

Back to Top